De plaat is oanbean troch de Fűgelwacht yn Makkum. Dy bestiet dit jier nammentlik 50 jier.

Uitzending van Omrop Fryslân